Strona główna/Nasze Przedszkole/O nas/Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Wizja placówki

 • Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
 • Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 • Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

Misja placówki

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Koncepcja pracy przedszkola 2015- 2020 

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • współpracują z nauczycielami,
 • otrzymują pomoc specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy..

Cele i zadania

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
  • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
  • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
  • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu
  • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
  • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
  • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
  • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
  • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
  • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
  • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.
 4. Zarządzanie przedszkolem
  • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
  • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.
 5. Kierunki realizacji koncepcji pracy
  • Promocja zdrowia i ekologia
  • Rozwijanie uzdolnień
  • Edukacja przez sztukę
  • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji
 6. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu
  • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
  • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
  • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
  • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
  • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
  • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
  • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
  • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
  • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
  • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia. 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny,
 • twórczy i otwarty,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 

Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Programie adaptacyjnym
 • Programie profilaktyczno-wychowawczym
 • Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem
 • oraz w rocznym programie pracy przedszkola.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

do góry