Dyrektor

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Czeladzi Iwona Sztramko przyjmuje wnioski, sugestie i propozycje:
we wtorek od godziny 15:00 do 17:00, tel.: +48 32 265 38 77

Kompetencje:

Dyrektor zarządza przedszkolem, reprezentuje placówkę na terenie miasta i województwa. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu przedszkolem wykazując się wiedza i zaangażowaniem w wypełnianiu zadań statutowych. Dyrektor przedszkola inspiruje nauczycieli do ustawicznego doskonalenia zawodowego. Jest organizatorem rad szkoleniowych, których tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb placówki. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej. Dyrektor ponadto zachęca wszystkich nauczycieli do podejmowania działań zmierzających do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego służąc im rada i pomocą w tym zakresie. Organizuje współpracę z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola (zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości). Podejmuje współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole, pozyskuje sponsorów.

Dyrektor w szczególności:

  • kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
  • przyjmuje dzieci do przedszkola;
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;
  • występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  • ocenia pracę nauczycieli.

Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

do góry