Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół Bajek DisneyaStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze przedszkole / O placówce / Koncepcja pracy przedszkola
Wizja placówki

 

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

 

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

 

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

Misja placówki

 

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2015- 2020

 

 

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 

-czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

 

-jest akceptowane takie, jakie jest,

 

-ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 

-jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

 

-uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

 

-uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

 

-poznaje swoje prawa i obowiązki,

 

-osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 

-otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

 

-współpracują z nauczycielami,

 

-otrzymują pomoc specjalistów,

 

-wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

 

-aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 

-są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 

-są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,

 

-wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 

-współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 

-pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

 

-aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

 

-stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

 

-doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy..

 

Cele i zadania

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

-Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 

-Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

 

-Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 

-W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

 

-Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

 

-W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

-Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

 

-W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.

 

-Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

 

-Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 

4. Zarządzanie przedszkolem

 

-Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 

-Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

 

-Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

-Promocja zdrowia i ekologia

 

-Rozwijanie uzdolnień

 

-Edukacja przez sztukę

 

-Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

-poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

 

-wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

 

-wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

 

-zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

 

-zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

 

-zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

 

-upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

 

-prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

 

-wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

 

-stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

Model absolwenta

 

Nasz absolwent jest:

 

-dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 

-wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

 

-jest aktywny, samodzielny,

 

-twórczy i otwarty,

 

-wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

 

-ma pozytywny obraz własnego „ja”,

 

-umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

 

-stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

 

-ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

 

-odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

 

-ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

Elementy składowe koncepcji

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

 

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 

-Programie adaptacyjnym

 

-Programie profilaktyczno-wychowawczym

 

-Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem

 

-oraz w rocznym programie pracy przedszkola.

 

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Redakcja strony: Koncepcja pracy przedszkola Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Sarnik Katarzyna2016-02-18 14:50:28
  • Aktualizacja publikacji:Sarnik Katarzyna2016-02-18 16:10:54
  • Wytworzenie publikacji:Sarnik Katarzyna2016-02-18 16:10:34
  • Zatwierdzenie informacji:Sarnik Katarzyna2016-02-18 16:10:34
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Żeromskiego 19,
41-253 Czeladź
tel: 32 265 38 77
e-mail: pp10czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl